TJ SPARTAK BEZ BRATISLAVA > O nás > chata eva v račkovej doline

Chata EVA v Račkovej doline

   
 

 

základné údaje

 


P R A V I D L Á  P R E  P R I H L Á S E N I E  A  P R E I D E Ľ O V A N I E   P O B Y T U  V  Z A R I A D E N Í
TJ Spartak BEZ Bratislava - Chata Eva v Račkovej doline

1. Žiadateľ o pobyt v chate Eva v Račkovej doline v hlavnej turistickej sezóne / jún – október / sa prihlási do konca apríla bežného roka u kompetentnej osoby . V prípade viacerých záujemcov o jeden termín rozhodne o pridelení pobytu výbor TJ Spartak BEZ Bratislava. Do 15.mája bežného roka dostane žiadateľ oznámenie, či sa jeho žiadosti vyhovelo.
2. Prioritu pri prideľovaní pobytu v chate Eva majú plánované akcie TJ. Členovia TJ Spartak BEZ Bratislava majú prednosť pred nečlenmi TJ. Pri rozhodovaní medzi viacerými záujemcami z radov členov TJ sa zohľadňuje ich aktivita v TJ.
3. Úhradu za pobyt je žiadateľ povinný zaplatiť do 7 dní od oznámenia o pridelení pobytu, a to buď v hotovosti kompetentnej osobe1, alebo na účet TJ Spartak BEZ v SLSP, a.s., č. 11465102/0900 /preukázať sa dokladom/.
4. Po oznámení o pridelení pobytu a po zaplatení jeho plnej sumy si žiadateľ vyzdvihne rekreačný poukaz s vyznačením termínu nástupu a ukončenia pobytu v chate a v TJ Spartak BEZ, podpísaný členom výboru TJ Spartak BEZ Bratislava.
5. V prípade, že žiadateľ požaduje na pobyt celú chatu, je povinný zaplatiť cenu aj za ním neobsadené (voľné) lôžka. Kapacita chaty je 12 lôžok – izba č.1/4, č.2/2, č.3/3, č.4/3.
6. V prípade, že žiadateľ zruší pridelené ubytovanie, budú sa mu účtovať stornovacie poplatky.
Základný storno poplatok na preukaz je 1€.
Zvýšený storno poplatok na osobu a deň je:
- 20% - pri stornovaní pobytu do 14 dní pred nástupom
- 50% - pri stornovaní pobytu do 7 dní pred nástupom
7. Každý žiadateľ rekreačného pobytu sa oboznámi s týmito „Pravidlami“ a s „Chatovým poriadkom“ a podpíše prehlásenie, že sa s vyššie uvedenými informáciami oboznámil.
8. V prípade, že sa ubytovaný, resp. skupina ubytovaných, nebude riadiť Chatovým poriadkom a spôsobí škodu, musí ju nahradiť. Takýmto žiadateľom sa rekreačný pobyt v chate nebude v budúcnosti prideľovať.
Vzájomné vzťahy medzi TJ Spartak BEZ a rekreantmi sa riadia týmito pravidlami a príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Bratislava, 1.6.2006 Ing. Jozef Lukáč
predseda TJ Spartak BEZ Bratislava


 
 

 

 

 

:: z histórie tj bez bratislava ::    :: stanovy tj bez bratislava ::