TJ SPARTAK BEZ BRATISLAVA > AKTUálne informácie

Aktuálne informácie

 

                                                                                              
POZVÁNKA

delegátov na Valné zhromaždenie TJ SPARTAK BEZ
Termín konania:  26.4.2018 (štvrtok) o 1600 hod.

Miesto konania: BEZ TRANSFORMÁTORY, a .s, Rybničná 40, učebňa na 1.posch. ABR (za vrátnicou vpravo).

Program VZ :

1.    Otvorenie                                     J. Lukáč
2.    Schválenie rokovacieho poriadku                    J. Lukáč
3.    Voľba pracovných komisií (mandátová - MK, návrhová -NK)    J. Lukáč
4.    Správa mandátovej komisie                        predseda MK
5.    Správa o činnosti TJ SPARTAK BEZ od VZ 2017 :   

      a)    Zhodnotenie činnosti TJ SPARTAK BEZ            J. Lukáč
      b)    Správa o činnosti KST                        J. Karovič
      c)    Správa o činnosti Horolezeckého klubu JAMES        V. Janotka
      d)    Správa o hospodárení TJ SPARTAK BEZ            A. Richterová
       e)    Správa revíznej komisie TJ SPARTAK BEZ            M. Škrhová

6.    Plán činnosti KST na rok 2018                     J. Lukáč
7.    Plán činnosti Horolezeckého klubu JAMES na rok 2018        V. Janotka
8.    Diskusia    (členské KST)                        J. Lukáč
9.    Návrh uznesenia                            predseda NK
10.Ukončenie VZ                                J. Lukáč 20.4.2018                                                                             Jozef Lukáč
                                                                                            predseda TJ SPARTAK BEZ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                            17.2.2018
Priatelia, turisti a turisti - horolezci!


Dovoľujem si Vám pripomenúť, že opäť môžete prispieť na činnosť našej TJ príspevkom 2% z Vašich daní za rok 2017,  oslovte aj svojich rodinných príslušníkov a priateľov , ktorý by tiež mohli takýmto spôsobom prispieť na našu činnosť.  Pre oživenie:

Ako poukázať 2% ?

1.  Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie    potvrdenia o zaplatení dane.
2.  Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
3.  Najneskôr do 30. 4. 2018 pošlite/ doručte oba formuláre príslušnému daňovému úradu v mieste Vášho bydliska

  Pre právnické osoby (termín podania dane  do 31.3.2018), ktoré poukazujú 1% z dane pri podávaní daňového priznania priamo v tlačive.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu:

 https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost )

Potrebné tlačivá sú na odkazoch ( dolu pod oznamom ). Sú k dispozícii aj na
      
  http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
 (vrátane tlačív pre právnické osoby).

Pozor IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Tlačivo na daňový úrad je predvyplnené a stačí doplniť chýbajúce údaje priamo do príslušných políčok a vytlačiť.

V mene všetkých členov TJ vopred ďakujem všetkým našim podporovateľom.

 
Vyhlásenie 2017

Potvrdenie 2017


J. Lukáč, predseda TJ SPARTAK BEZ

_______________________________________________________________________

                                                                                                        21.1.2018
    
 
V mene výboru KST TJ SPARTAK BEZ dovoľujem si Vám oznámiť, že nastala zásadná zmena pri objednávaní členských známok KST na rok 2018. Kluby môžu uplatniť objednávku známok najneskôr do konca februára.
Po 1.3.2018 už objednávky známok nebudú akceptované. Z uvedeného dôvodu je potrebné zaplatiť členské na rok 2018 najneskôr do 25.2.2018. Platnosť nových známok je od 1.4.2018 do 31.3.2019.

Ceny známok sa oproti predchádzajúcemu roku nemenia:

-          základné členské – dospelí                                         10 €
-          deti do 15 rokov                                                            4 €
-          študenti (okrem externých) od 16 do 26 rokov            6 €
-          ZŤP                                                                               4 €
-          dôchodcovia do 69 rokov                                              6 €
-          dôchodcovia 70 a viac rokov                                        4 €

 Príslušné sumy za známky môžete doručiť:
na účet TJ v Slovenskej sporiteľni č. SK76 0900 0000 0000 1146 5102
s tým, že túto skutočnosť spolu s rozpisom objednaných známok oznámite mailom na adresu richterova.a@gmail.com a jozef.lukac@bez.sk.
alebo osobne
1.       J. Karovičovi, číslo telefónu + 421 910 131 772

2.       E. Strižkovej, číslo telefónu + 421 902 614 552

3.       J. Lukáčovi, číslo telefónu  + 421 905 481 349

4.       M. Škrhovej, číslo telefónu + 421 907 797 673

prípadne iným členom výboru KST alebo TJ. Prosím, informujte o tom aj svojich priateľov, ktorí nemajú elektronickú poštu.  Prosím Vás, aby ste to neodkladali na poslednú chvíľu.

Z ústredia KST od predsedu Petra Dragúňa prišla jedna prosba a jedna požiadavka. Aby ste informácie z ústredia KST nemuseli dostávať sprostredkovane (v našom prípade odo mňa v zastúpení predsedu J. Karoviča), ale priamo
 z ústredia, navrhujú doplniť do zoznamov členov aj ich mailové adresy. Prosím pri objednávke známok oznámiť aj súhlas/nesúhlas s uvedením vašej mailovej adresy na zoznam našich členov.

 Požiadavka súvisí s uvedením rodného čísla do zoznamu. Zo zákona o športe vyplýva, že musí ho uviesť každý športovec, ktorý chce byť zaregistrovaný v ministerskom systéme športu. KST, samozrejme, musí dodržiavať zákon na ochranu osobných údajov. Zoznam je zaheslovaný. Ak niekto nebude súhlasiť s uvedením svojho rodného čísla na tento účel, zostáva takým istým členom KST ako doteraz (ak má platnú členskú známku), ale nemôže byť uvedený v systéme športu. V konečnom dôsledku sa tým oslabí sila KST pri vyjednávaniach s úradmi a inštitúciami (bude vykazovať menej členov ako mať v skutočnosti). Preto Vás zároveň prosím o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s uvedením vášho rodného čísla v našom zozname členov a v prípade súhlasu zároveň aj o jeho zaslanie.

 
J. Lukáč, predseda TJ Spartak BEZ


Chata EVA z cesty

Chata Eva


Krb

počítadlo.abz.cz